ОРЛИЦАТА

Шрифт: A A A
отпечатай

Създаден е с цел опазването местообитанията на няколко вида защитени грабливи птици, вековна гора от мизийски бук и карстов комплекс, състоящ се от скални образувания, пещери и извори. Освен мизийски бук, в резервата се срещат обикновен и келяв габър, цер и благун. От представителите на фауната се срещат типичните за тези части на Стара планина бозайници (вълк, чакал, глиган, сърна и др.) и близо 200 вида птици, като 50 от тях попадат в Червената книга на България.

Местоположение

Държава: България
Регион: Югоизточен
Град/Област: Сливен
Latitude: 26°31' E
Longitude: 42°54' N
Площ(хка): 566.00

Категория

Nature 2000:
SPA - Special Protected Areas

IUCN:
Ia Strict Nature Reserve

Вид туризъм/дейности
  1. Геология (скали, пещери)
  2. Наблюдение на птици
  3. Катерене
  4. Екотуризъм
Защитени видове

Вижте още