Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент

Шрифт: A A A
отпечатай

Комплексен природен паметник с местно значение «Нос Фиолент». Природният паметник представлява куполообразен древновулканичен масив с вдаващ се далече в морето скалист нос с оригинални релефни форми. Климатът е крайморски, умерено-горещ с относително мека влажна зима и сухо горещо лято. Целеви изследвания на биотата не са провеждани, отсъстват мониторингови наблюдения. Част от скалистите участъци са лишени от непрекъсната растителна покривка, най-стръмните повърхности на скалистите издатъци на носа са покрити с лишеи. На склоновете са отбелязани единични нискостеблени екземпляри дървесно-храстови растения, полудървесни и тревни. Отбелязани са видове, записани в Червената книга на Украйна (2009): 2 вида млекопитаещи, 2 – птици, 3 - влечуги. Освен защитените са отбелязани фонови видове безгръбначни животни. От значение е за гнезденето на записаните в Червената книга видове птици – качулатия корморан и сокола скитник. От север към стръмните прекъсвани склонове прилягат ерозионно-денудационни равнини, заети от разнотревно-власатково-коилова степ с отделни храсталаци шипка и издънкова круша на значителна площ, заети от вилни зони и хотелски комплекси. Древният вулканичен масив край морето е истински природен музей, разположен близо до голяма застроена територия. За природния комплекс е характерна ниска степен на нарушеност на елементите на екосистемата, висока степен на атрактивност на ландшафта. Тъй като обектът се намира в свлачищна, с опасност от срутвания и кално-каменни порои зона, познавателните екскурзии са възможни само с използване на плавателни средства. Обектът е ключово ядро на крайморския екоцентър «Хераклийски» в състава на регионалната екологична мрежа на Автономна република Крим.

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°29' E
Longitude: 44°29' N
Площ(хка): 179.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
III Natural Monument or Feature

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
Защитени видове

Вижте още