Прибрежный аквальный комплекс у мысов Ласпи-Сарыч

Шрифт: A A A
отпечатай

Хидроложки паметник с местно значение «Крайбрежен акваториален комплекс край носовете Ласпи- Сарыч». Намира се в крайната югозападна част на Крим, на границите на кримската нагънато-планинска област, представлява единна зона от стръмен бряг (откос), съединен с морска коса, образувана край нос Сарыч. Своебразният център на биологично разнообразие в крайбрежни условия се отличава със значително ландшафтно-биотопично разнообразие. Флората е слабо изучена, растителната покривка се отнася към средиземноморския тип. Растителността на крайбрежията и стръмните брегове на този район е доста бедна. В Червената книга на Украйна (2009) са записани 19 вида ендемични и редки растения. Сведенията за фауната са малобройни, срещат се три вида делфини, записани в Червената книга на Украйна (2009). Крайбрежните скали-острови имат значение за орнитокомплексите, тук гнездят не по-малко от 6 вида птици. Прилежащата акватория представлява район за размножаване и миграционни пътища на почти всички видове риби за промишлен улов в Черно море. Територията от юг и юго-запад се ограничава от прекъсвани и стръмни отвесни склонове, в крайната източна част тези склонове са представени от натрупани късове варовикови скали. Подводните скални ландшафти край нос Сарыч се характеризират с уникални по красота плитки пещери, явяващи се единствени в Крим. Социалната и културната ценност се заключава в високите балнеологични свойства на региона, който се явява традиционно място за отдих и туризъм. На територията е отбелязано значително количество на паметници на археологията и остатъци от древни селища, многобройни станове (лагери) от епохата на неолита-енеолита (култура на «купчините мидени черупки»), старинни гробища, пещи, работилници и т. н. Перспективен обект е за развитие на крайбрежните видове екотуризъм с фокусиране върху екокаякинга. Перспективността е обусловена от съчетаването на планински крайбрежни ландшафти, включващи раритетни растителни съобщества субсредиземноморски тип с високи пейзажни характеристики.

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°43' E
Longitude: 44°23' N
Площ(хка): 62.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
III Natural Monument or Feature

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
  2. Разглеждане на забележителности
  3. Водни спортове
Защитени видове

Вижте още