Максимова дача

Шрифт: A A A
отпечатай

Регионален ландшафтен парк с местно значение „Максимова дача“. В състава на регионалния ландшафтен парк влиза паметникът на градостроителството и архитектурата с местно значение „Комплекс на имението Максимова дача (вила) от края на ХІХ век“. Територията е разположена в предпланинската зона на разнотревните степи, дървесно-храстовите ценози, лесостепите и дъбовите гори, в ландшафтния пояс на дървесно-храстовите разнотревни степи и лесостепи на високите акумулативни и денудационни равнини и ниски планини. Ценността на регионалния ландшафтен парк се определя от наличието на историко-културни обекти, ландшафтно и биологично разнообразие, раритетна флора и фауна. Климатът се характеризира като много засушлив, с умерено горещо лято и много мека зима. Във флората са открити 138 вида висши васкуларни растения, 19 от тях имат регионален, национален или международен защитен статус. В Червената книга на Украйна (2009) са записани 14 вида. В парка на имението на А. А. Максимов растат повече от 35 вида дендофлора, от около хиляда култивирани по-рано видове. Особена ценност представляват дърветата, посадени в периода на създаването на имението, възрастта на които превишава сто години. Фаунистичното разнообразие е свързано с наличието на разнообразни биотипове, в това число на открито, полуоткрито (естествени и изкуствени), скални и в застроени места. В Червената книга на Украйна (2009) са записани 26 вида , в Червените списъци на Международния съюз за защита на природата (МСОП) – 1 вид амфибии, 8 – рептилии, 37 – птици, 15 – млекопитаещи животни (обикновена лисица, див заек, обикновен прилеп, полунощен прилеп и др.). Сред важните средообразуващи функции е водозащитната - мощните водоносни хоризонти на платото активно се използват за водоснабдяване на градинарските сдружения и осигуряват запълването на искуствените водоеми на имението. Сред направленията на дейността – защита от унищожаване на паметници, създаване на система от екопътеки, провеждане на организирани и самостоятелни екскурзионни маршрути, краеведческо-познавателни и спортно-туристически мероприятия, включително спортно ориентиране.  

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: °0' E
Longitude: °0' N
Площ(хка): 83.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
V Protected Landscape/ Seascape

Вид туризъм/дейности
  1. Свободно време
Защитени видове

Вижте още