Мыс Фиолент

Шрифт: A A A
отпечатай

Ландшафтна защитена територия с общодържавно значение „Нос Фиолент“. В състава на защитената територия влизат тясната прекъсвана полоса на морската коса между нос Фиолент и Кръстовата скала с отделните участъци големи късове варикови и магмени скали с чакълестите плажове, склоновете на крайбрежния стръмен откос (клиф). Релефът се определя от сложна геоложка структура, зоната на контакт на седиментни и магмени скали. Климатът е крайморски, умерено горещ с относително мека влажна зима и сухо горещо лято. Фауната и флората на защитената територия са разнообразни, провеждат се мониторингови изследвания, в това число на лихенофлората (лишеите) и микобиотата (гъбите). При флората са установени повече от 320 вида висши васкуларни растения и 16 вида мъхообразни. За фауната са посочени почти 80 вида безгръбначни и гръбначни животни. В Червената книга на Украйна (2009) са вписани 45 вида, в това число 31 вида безгръбначни животни. Гнездящата орнитофауна на бреговата зона включва не по-малко от 9 вида, сред които преобладават представители на скално-бреговия орнитокомплекс. Този участък на брега се явява един от немногото на южното крайбрежие, където в естествени места (statio) гнезди градската лястовица. Тук се намира една от най-големите гнездящи групировки на качулатия корморан, отбелязана е най-високата, в границите на бреговата зона, численост на сокола скитник. Защитената територия е място, където са се запазили типичните за Крим природни комплекси с оригинални форми на релефа, които са образувани в зоната на контакта на морето с древновулканичния масив – паметник на средноюрския вулканизъм. Съществуват две популярни пешеходни пътеки: пътека - спускане към Яшмовия плаж край манастира и пътека – спускане по свлачищната тераса край нос Виноградный. Перспективите на екотуризма са свързани с маршрутите на еколого-краеведческите екскурзии, районът Фиолент са посещавали много видни представители на културата и обществени дейци (А.С. Пушкин, Адам Мицкевич). Възможна е диверсификация на потоците по традиционните пешеходни маршрути (оздравителни, съзерцателни, фото-обиколки), разработване на комплексни еколого-културни обиколки на базата на двете екопътеки край Свято-Георгиевския манастир и край нос Виноградный, създаване на посетителски център (възможно с възстановяването на обекта от историческото наследство дом-музей на адмирал А.П. Лазарев).

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°29' E
Longitude: 44°29' N
Площ(хка): 31.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
III Natural Monument or Feature

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
  2. Други спортове
Защитени видове

Вижте още