Бухта Казачья

Шрифт: A A A
отпечатай

Общозоологична защитена територия с общодържавно значение «Казашки залив». Защитената територия има равнинен характер, отнася се към крайморския крайбрежен ландшафтен пояс на Предпланинската зона разнотревни степи, дървесно-храстови ценози, лесостепи и дъбови гори. Климатът е субсредиземноморски, с относително мека влажна зима и горещо сухо лято. На защитената територия са установени 270 вида висши васкуларни растения (210 вида диворастящи растения и 60 вида култивирана флора), 18 вида макромицети. Част от защитената територия заема парк, в който преобладават хвойновите дървета. Защитената територия е резерват за безгръбначни, зарегистрирана е висока численост на редки (раритетни) видове. Общо са идентифицирани 109 вида фауна, от които 83 вида гръбначни животни. От значение е за редовните сезонни струпвания на водоплаващи и околоводни птици, едно от малкото места е, в южната част на Крим, за масово зимуване на водоплаващи птици (над 30 вида). Защитената територия има особена природозащитна, научна, естетична и рекреативна стойност, отличава се с високо биологично разнообразие, с наличието на редки таксони флора и фауна, включени в Червената книга на Украйна (2009) и Европейския червен списък, с високо ниво на ендемизма, с наличието на реликтови видове и редки фитоценози, изчезващи в региона и записани в Зелената книга на Украйна (2009).

 

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°24' E
Longitude: 44°34' N
Площ(хка): 22.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
IV Habitat/Species Management Area

Вид туризъм/дейности
  1. Лечебен / спа / здраве
  2. Свободно време
Защитени видове

Вижте още