ЛЕШНИЦА

Шрифт: A A A
отпечатай

Резерват “Лешница” е разположен във водосбора на река Лешница в землището на село Ясеново и съхранява разнообразни и характерни екосистеми в нископланинския горски пояс на Шипченския дял на Стара планина, както и находища и местообитания на редки и защитени видове. Горските екосистеми включват основно бук, габър, зимен дъб, мъждрян. Основният вид в горите на резервата е обикновения бук е на възраст 160 г., с пълнота 0,9 и средна височина 18 м. Територията предлага убежища за сърна, благороден елен, дива свиня, златка, мечка, дневни и нощни хищни птици.

Местоположение

Държава: България
Регион: Югоизточен
Град/Област: Стара Загора
Latitude: 25°15' E
Longitude: 42°43' N
Площ(хка): 388.00

Категория

Nature 2000:
SPA - Special Protected Areas

IUCN:
Ia Strict Nature Reserve

Вид туризъм/дейности
  1. Катерене
  2. Екотуризъм
  3. Наблюдение на птици
  4. Геология (скали, пещери)
Защитени видове

Вижте още