Караньский

Шрифт: A A A
отпечатай

Ботанична защитена територия с местно значение „Карански“.Територията се отнася към Кримската планинска област, подобласт на Главната планинска верига, Западен нископланински верижно-котловинен район на храстовидни гори върху сиви горски и кафяви почви. Уникалността на територията е обусловена от разположението ѝ в преходната зона на равнинни, предпланински, планински и южно крайбрежни ландшафти, и на разделителната граница между умерения и субтропичния пояси, което обуславя биологичното и ландшафтното разнообразие. На територията са проведени флористични и геоботанични изследвания, животинският свят практически не е изучен, с изключение на орнито- и херпетофауната. Провеждат се мониторингови изследвания на акваторията. На територията са отбелязани около 600 вида висши растения от 76 семейства (над 20% от флората на Крим). Морската флора е представена от 72 вида , от които 17 се отнасят към зелените, 18 - към кафявите и 37 - към червените микроводорасли. В Червената книга на Украйна са записани 38 вида висши растения и 10 водорасли-макрофити. На регионално ниво са защитени 11 вида. Естествената растителност представлява хемиксерофилни гори в съчетание с хвойнови, хвойново-шамфъстъкови редки гори и съобщества от петрофитни степи, а така също изворна растителност. Това е своеобразно убежище (рефугиум) на реликтовата растителност от субсредиземноморски тип. Съставът на фауната и зоокомплексите се определя от съседството на Северните предпланини, Южния бряг и планинско-гористия Крим, което обуславя пъстротата на техните биотопични структури и разнообразието. На територията на защитената природна местност са представени разнообразни орнитокомплекси, открити са не по-малко от 100 вида или 31% от видовия състав на птиците на Кримския полуостров. Природната биота и ландшафтите формират средата за обитаване, имат значение за поддържането на екологичния баланс на региона, изпълняват почвозащитна и водорегулираща функции. Тук се намират паметници, които са на държавен отчет и са включени в регистрите на недвижимите обекти на културното наследство с различен статус, има следи от 13 селища, като се започне от първото хилядолетие до новата ера. Всички обекти се отличават с достъпност и достатъчно добра съхраненост, представляват интерес като туристическо-екскурзионни обекти, перспективни са за изучаване и музеефикация. Създаването на защитената местност ще осигури комплексно запазване на геоложките природни паметници, археологичните и историко-културните обекти.

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°33' E
Longitude: 44°29' N
Площ(хка): 1023.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
V Protected Landscape/ Seascape

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
Защитени видове

Вижте още