Актуално

4-ти Бюлетин за проекта 4GreenInn


Обучение по устойчиво управление на защитени природни зони и учебно посещение на Малкия остров на Браила

 

На 15-16.07.2014 в Браила, Румъния SERDA организира обучение по проекта и учебно посещение на Малкия остров на Браила. В обучението участваха 25 участници от местни и регионални НПО, заинтересовани страни и институции. Представените модули и обсъдените теми бяха свързани със законодателството в сферата на устойчиво уравление на защитени територии, видовете управление и възможности за тяхното оптимизиране. Обсъдиха се и необходимостта от по-бърно разработване и приемане на плановете за управление на НАТУРА 2000 зоните и в двете страни – България и Румъния.

 

Обща база данни на защитените зони в регионите на партньорите по проекта

През февруари започна работа по уеб платформата Екопедия Черно море, която ще включва данни от изследването на защитените природни зони, което е един от резултатите по проекта. Уеб платформата ще представи интерактивно природното богатство, включено в защитени територии в Югоизточните региони на България и Румъния. Базата данни включва и категории туризъм, които могат да се практикуват в съответните зони. Този елемент ще бъде интегриран на сайта като възможност за намиране на „вид туризъм“ по зададена природна зона. Платформата ще бъде завършена в средата на март и ще бъде представена на потенциалните потребители по време на информационни дни, организирани в Бургас, България и Браила, Румъния.

 

 

НОВИНИ ОТ НАШИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

 

От 25 до 28 септември 2014 г. представители на екипа на проект „Солта на живота“ посетиха румънския град Тулча и участваха в международен симпозиум на тема „Conservation of Natural Heritage аnd Landscape - the premise of Sustainable Development”.

В красивата и наскоро напълно обновена сграда на Екотуристическият музеен център на Дунавската делта се събраха представители на много администрации на защитени територии, университети и музейни дейци, екипи на различни проекти за консервация, проучване и образование в сферата на биоразнообразието.

Екипът на БФБ участва в симпозиума с презентация и постер на тема „Measures to Restore and Secure Long-term Preservation of the Atanasovsko Lake Coastal Lagoon“, който е включен в сборника, посветен на конференцията. Разработката представя Атанасовско езеро като успешен модел за устойчиво управление на биологичното разнообразие чрез комплекс от консервационни и популяризаторски дейности. Представен беше добрият опит от взаимодействието с бизнеса в лицето на „Черноморски солници“ АД като партньор по проекта. Представителите на екипа ни участваха в презентационните и дискусионни сесии на симпозиума, където бяха представни множество научни и изследователски доклади по отношение на опазването и проучването на биологичното разнообразие, управлението на защитени територии, образованието и обучението в духа на съвременните виждания за интерпретация.

Богата и изпъстрена с разнообразни събития беше и в съпътстващата програма на Симпозиума, която включваше посещение на National Park Muntii Macinului, един от 12-те румънски национални паркове. Ръководството на парка презентира богатото флористично, фаунистично и геоложко разнообразие на района на парка, както и изграждащият се информационен център. Културната програма бе не по-малко интересна и включваше посещение на постановката Double Mix.

Екипът посети Делтата на река Дунав в подготовка на ново и няколкодневно пътуване из каналите и островите през следващата пролет.

 

Бюлетин

 

* Този документ е разработен в рамките на проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn - 1458, финансиран по СОП „Черноморски басейн“ 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС.