Актуално

3-ти Бюлетин за проекта 4GreenInn


Изследване на съвременното състояние на защитените зони в регионите на партньорите по проекта

 

През май приключи изследването на защитените природни зони, което е един от резултатите по проекта – част от бъдещата интернет платформа Екопедия Черно море. Изследването включва подробна информация за актуалното състояние на защитените природни зони в трите региона по проекта, те бяха картирани; събрани и обобщени бяха най-добрите практики от страните по отношение на управлението на защитени природни зони.

В България изследването обхваща защитените по българското законодателство и по Натура 2000 зони в обхвата на Югоизточния регион и под администрациите на РИОСВ Бургас и Стара Загора. Обхванати са близо 100 зони, като подробно са разгледани и картирани 18, включително и целевата зона по проекта – Бургаско езеро Вая.

Югоизточен регион на България

В Крим изследването обхваща 13 защитени зони в регион Севастопол, които се управляват от градската администрация на Севастопол.

В Румъния изследването обхваща изключително богат на защитени територии регион – Югоизточния(118 зони), където е разположена световно известната делта на река Дунав – една от фокус зоните и малкия остров Браила – втората фокус зона на изследването.

И за трите региона се направи SWOT анализ, който се отнася до фокус зоните и изводите от него са сходни по отношение на заплахите за защитените територии. Специфични за всяка фокус зона са силните страни и възможностите им за развитие.

Предложени мерки и насоки на развитие на защитените територии в Румъния:

Изследванията са част от обща база данни на защитените територии в регионите на проекта, която се създаде по проекта от екипа на SERDA, Браила.

 

НОВИНИ ОТ НАШИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

 

Вече има решение на Народното събрание за създаване на нов национален парк „Българско Черноморие“. То отговаря на задълженията на България, заедно с Румъния, в рамките на Европейския съюз да опази природното наследство на Черноморския биогеографски регион.

Проектът за парк Българско Черноморие се сблъска с неодобрението на местните жители в крайбрежните общини. Освен това природозащитниците също откриха множество пропуски и неточности в проекта. При проведените няколко обществени обсъждания стана ясно, че защитниците на проекта за природен парк са много по-малко от неговите противници.

В залата на Областна администрация Бургас само за 20 минути приключи събирането във връзка с общественото обсъждане на национален парк "Българско Черноморие", когато местни противници на парка отнеха думата на експертите от МОСВ.

Атанасовско езеро също бе част от предложението на БАН за включване в границите на бъдещия парк. Каква обаче ще бъде съдбата му и как ще продължи драмата около неговото обявяване не стана ясно.

Вместо дискусия и излагане на аргументи, каквито има много срещу така направеното предложение от страна на МОСВ, срещата тотално се провали и беше загубено времето и средствата на десетки хора,пътували до Бургас от района на цялото Южно Черноморие.

Какви ще са стъпките оттук нататък, кой ще е губещ от проваления процес и какви ще са последствията на малкото останала незастроена природа отново е в ръцете на МОСВ, които успяха единствено да кажат, че това не е тяхно предложение. Факт, който стана ясен на всички до тук.

Като цяло проекта не включва редица територии, които следва да са в обхвата му, както и не включва акватория от Черно море, има разминавания в картите, включени са земи от населени места и частна собственост, което вече предизвика бурни реакции.

Извода е, че този проект не е създаден с цел да опази Българското Черноморие, а по-скоро за да скара местни и природозащитници и да обслужи интересите на определени кръгове с намерения да презастроят малкото останало девствено крайбрежие.

Източник

 

* Този документ е разработен в рамките на проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn - 1458, финансиран по СОП „Черноморски басейн“ 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС.