За проекта

ПРОЕКТ  "ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ - 4GREENINN"

 

Водеща организация:

Община Бургас

 

Партньори:

НПО "Фонд Севастопол", Украйна

Отдел по култура и туризъм на община Одеса – от 2015 г.

Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила, Румъния

 

Продължителност: 36 месеца (начало- юли 2013 г.)

Бюджет: 481 085 евро

 

Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта

Специфични цели:

• повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии

• популяризиране на ефективно партньорство при управление на защитени територии базирано на практически и значими за региона решения

• Създаване и разпространение на общ информационен портал за защитените естествени природни зони в региона на Черно море

Целеви групи:

• Институции в сферата на опазването на околната среда и биоразнообразието

• Местни и регионални власти

• Изследователски институти, университети, колежи и др.

Резултати:

• Изследване и маркиране на всички защитени зони в регионите по проекта

• Създаване на обща база данни и съвместна уеб плаформа - Черно море Екопедия

• Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони

• Разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на избрани зони в трите страни