Цели и дейности

Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта

Специфични цели:

• повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии

• популяризиране на ефективно партньорство при управление на защитени територии базирано на практически и значими за региона решения

• Създаване и разпространение на общ информационен портал за защитените естествени природни зони в региона на Черно море

Целеви групи:

• Институции в сферата на опазването на околната среда и биоразнообразието

• Местни и регионални власти

• Изследователски институти, университети, колежи и др.